ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์ประกาศวันจ่ายเงินผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
09 มิ.ย. 2563
72 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563
162
06 มิ.ย. 2563
73 ประกาศแจ้งเช็คหมดอายุ และรับเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 พ.ค. 2563
74 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 พ.ค. 2563
75 ภดส.1 ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ (รายชื่อ) ตำบลท่าสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 พ.ค. 2563
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
12 พ.ค. 2563
77 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 พ.ค. 2563
78 ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 พ.ค. 2563
79 ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อใช้กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแนบประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
12 พ.ค. 2563
80 รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29