ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 พ.ย. 2559
172 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
157
29 พ.ย. 2559
173 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
22 พ.ย. 2559
174 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
168
29 มิ.ย. 2559
175 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
198
20 มิ.ย. 2559
176 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 เม.ย. 2559
177 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
08 เม.ย. 2559
178 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
14 มี.ค. 2559
179 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และบูรณาการแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
12 ก.พ. 2559
180 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
10 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29