ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 ก.ย. 2560
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖4) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 แก้ไข ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ก.ย. 2560
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
16 ส.ค. 2560
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเเละเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ส.ค. 2560
155 ประกาศสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง สรุปผลการประชุมและสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอำเภอดอนสักเชื่อมรถไฟสายใต้ จั ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 ก.ค. 2560
156 ประกาศงบไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
05 ก.ค. 2560
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 ก.ค. 2560
158 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖2) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 ก.ค. 2560
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
12 มิ.ย. 2560
160 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
25 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29