ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25645
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2565

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)(ผู้ที่ต้องเข้ารับการประเมิน คือ บุคลากรที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย นายก/รองนายก/เลขานุการนายก/ปลัด/หัวหน้า-ผู้อำนวยการกอง/พนักงาน อบต./พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป) สามารถเข้ากรอกแบบประเมินตาม Link นี้ > https://itas.nacc.go.th/go/iit/60ob17
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของ อบต.ท่าสะท้อนและเรื่องอื่นๆ สามารถเข้ากรอกแบบประเมินตาม Link นี้ >
ทั้งนี้สามารถเข้าระบบประเมินด้วยตนเอง
ขั้นตอนการเข้าระบบ
1. เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
3. ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งาน
4. เลือก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน/นอก (ประจำปีงบประมาณ 2565)
5. ทำการประเมินแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)/ภายนอก(EIT)
6. เมื่อทำการประเมินเสร็จกดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง
....ทำตามขั้นตอนนี้นะคะ....ขอบคุณมากคะ
หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565   :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน